Friday, January 22, 2010

Praktis sa lagda

NAGSALABAT na kidlat ang mga ugat sa magkabilang kamay pero sinamang-palad (hindi maryang palad, hane?) na sa kanan nasalpakan ng paru-parong de karayom na may tubong nakakabit sa sampaketeng dextrose—pinaghalong dalisay na tubig, asukal at asin lang ‘to, puwedeng sabaw ng buko’t lalong ubra yata ang lambanog—kaya naging parusa halos ang nakagawiang bisyo, sudoku… crossword puzzle.

Iipitin sa hintuturo’t hindudutdot o hinlalatong daliri (index and middle fingers, latter often does the walking and probing into certain fleshy orifices) ang panulat para mairaos ang pagpuno ng mga titik at bilang sa mga puwang… 15-minutong libangan upang kalampagin sa umaga ang kaliwang prefrontal cortex ng utak… para mawalan ng anumang puwang sa utak ang kahit banta ng Alzheimer’s disease

Ang anghel de la guardia civil na kabiyak ang ingunguso upang lumagda ng anumang kasulatang kailangang lagdaan o susulatan ng mga kuntil-butil. Bokya talaga ang aking medical history maliban sa nakagawiang pagbibigay ng dugo (type A+ na hindi nangangahulugang positive for alcohol, hane?) sa Red Cross tuwing ikatlong buwan, pampabata ng bone marrow, tig-250 ml. upang maisalin sa maraming nangangailangan… dugtong-buhay daw… masaya lang na magkalat ng semilya, este, dugo nga pala.

Saka mas nakagawian, nakagiliwan nang lagdaan ang sariling by-line na ang nakasaad, PAY TO THE ORDER OF

Katumbas nga pala ng mudra o masagisag na pagsisinop ng mga daliri ang paghawak ng pluma sa anumang pagsusulat-kamay… nabubuo sa taimtim na sulat-kamay ang mudra ni Kubera, bathala ng kayamanan… anumang hilingin habang nagmu-mudra ni Kubera, natutupad... lalo na kung ukol sa pagkakamit ng mga ari-ariang materyal at salapi… at iba pang pinagnanasaan. This mudra—a coup de grĂ¢ce blow in hung-gar kung fu-- decongests the frontal sinuses…

Nagsasanib kasi ang lakas ng hintuturo (symbolic of Jupiter for opulence, generosity, growth, luck, desires and honor), hindot, oops, hindudutdot nga pala (Saturn, spiritual communication, self-discipline, fixation on the essential) at hinlalaki-- hindi hinhin ng babae kundi hinhin ng lalaki na kinakatawan ng bathala ng digmaan, Mars for endurance, courage, fast action, politics, leadership, higher education and lust…

Sa panahon ng cut-and-paste technology, pambihira na ang magtitiyaga pa na sinupin ang mudra ni Kubera… o tahasang sulat-kamay ang makakagiliwan upang magsalansan ng mga kataga upang maantig ang pre-frontal cortices ng utak, upang maantig na magsanib pati ang kapangyarihan ng mga bathala…

The hand is faster than the thigh… and the eye.

Giit nga ng isang paham, “the hand is more important that the eye… the hand is the cutting edge of the mind.”


No comments: